start

uit Advies van 3-11-’22 van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’:

Zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs

Goed taal- en rekenonderwijs vraagt om een hoge kwaliteit van professioneel handelen. De raad adviseert daartoe dat lerarenopleidingen ervoor zorgen dat afgestudeerde studenten startbekwaam zijn om goed taal- en rekenonderwijs te kunnen geven en dat zij zelf taal- en rekenvaardig zijn. De raad beveelt de overheid aan om beide aspecten aan het eind van de opleiding centraal te toetsen.

—— 

regionale kranten, 30-1-’23:

 

Met de komst van de pabo als lerarenopleiding basisonderwijs in 1985 is de voorheen prominente positie van het vak Nederlandse taal en letterkunde veranderd in een ondergeschikte positie als ’taal’, voornamelijk ’taaldidactiek’.  Dat is een belangrijke oorzaak van de vele – terechte – klachten over de slechte taalvaardigheid van veel studenten pabo en daardoor ook van een helaas niet onaanzienlijk deel van de afgestudeerden van de lerarenopleiding. 

Naar mijn ervaringen met het werkveld is voor ‘eigen taalvaardigheid’ voor een vrij groot deel van het personeel ‘onderhoud’ aan de orde. Voor nascholing lijkt men vooral gefocust op de nieuwste onderwijskundige trends en de eigen vaardigheid bij het centrale vak taal krijgt vaak geen of nauwelijks aandacht, met alle klachten van dien, ook van ouders.

’taaltest’ op masterclass-taal.nl

Via mijn site masterclass-taal.nl is onder andere een taaltest van 70 items te vinden. Die test kost ongeveer 20 minuten en is heel geschikt voor werkenden in het primair onderwijs. Het kan een prikkel zijn voor een ‘update’ of ‘upgrade’ van kennis!

taalcolumns

‘Taalcolumns’ in het digitale of papieren medium voor personeel, over taalkwesties en frequente fouten, kunnen heel laagdrempelig bijdragen aan het bijwerken van kennis. Daarnaast kan het een stimulans zijn voor het volgen van nascholing. Twee voorbeelden staan op deze site: columns

e-learning met begeleiding

Met name het ontwikkelen en uitvoeren van zomercursussen voor aankomende studenten pabo bracht mij uiteindelijk op het idee voor een meer eigentijdse vorm: een volledig pakket e-learning, met begeleiding via een helpdesk. Inmiddels omvat het pakket naast de volledige theorie ruim 2400 toets- en oefenvragen. Van dit pakket wordt nu individueel gebruik gemaakt door (aankomende) studenten pabo voltijd, deeltijd en zij-instroom van 26 instellingen voor hoger onderwijs.

Onder andere voor onderwijsassistenten is dat traject ook heel geschikt.

Voor nascholing van leraren basisonderwijs kan ik ook een ander passend onderwijspakket aanbieden, ook op basis van e-learning met helpdesk. Op die manier is nascholing comfortabeler en laagdrempeliger. Bovendien zijn de kosten (en het werkverzuim voor nascholing) aanzienlijk lager.

Dat onderwijspakket is allereerst gericht op het behalen van ten minste ‘niveau 4S’*, zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008). Daarnaast biedt het extra leer- en oefenstof, vooral voor schrijfvaardigheid.

* Het traject omvat niet luister- en spreekvaardigheid. ‘F’ staat voor ‘fundamenteel niveau’, dat alle leerlingen / studenten bereikt zouden moeten hebben. ‘S’ staat voor (het hogere) ‘streefniveau’.

 

contact

 

laatst bijgewerkt: 5-11-’23

©  2021  Ronald Zwiers